Авторская кукла. Елена Мисюна
avtorskaya-kukla-elena-misyuna86b.jpg