Авторская кукла. Елена Мисюна
avtorskaya-kukla-elena-misyuna84.jpg
avtorskaya-kukla-elena-misyuna85.jpg
avtorskaya-kukla-elena-misyuna86.jpg
avtorskaya-kukla-elena-misyuna86a.jpg
avtorskaya-kukla-elena-misyuna86b.jpg
avtorskaya-kukla-elena-misyuna87.jpg
avtorskaya-kukla-elena-misyuna87a.jpg
avtorskaya-kukla-elena-misyuna89.jpg